Din Lägenhet

Hur man bor i en bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt skiljer sig en del från att bo i hyresrätt eller äga sin egen mark med hus. I en bostadsrättsförening ägs fastigheten gemensamt av dem som bor i huset. Som bostadsrättshavare äger du alltså inte din lägenhet, utan rätten att bo i den.


Som bostadsrättshavare hos brf Oxeln blir man först medlem i vår förening. Sedan är det du tillsammans med de andra medlemmarna som via styrelsen själva bestämmer över förvaltningen av fastigheterna och t.ex. fattar beslut om vilka avgifter som ska betalas till föreningen.


För att boendet i huset skall fungera har föreningen en del utgifter som lån, el, vatten, tv, internet, underhåll av byggnaden och de gemensamma utrymmena mm. Föreningens inkomst ligger i de hyresavgifter varje hushåll betalar varje månad. Samtidigt som alla givetvis vill ha så låg hyra som möjligt, så är det allas ansvar att se till att föreningen sköts för att inte byggnaden och lägenheterna ska förlora sitt värde.Vem ansvarar för vad?

Ansvaret för underhåll delas mellan föreningen (genom styrelsen) och bostadsrättshavaren. Man kan generellt säga att föreningen ansvarar för fastigheternas yttre underhåll (fasader, yttertak, gårdsytor mm.) samt för underhållet av de gemensamma lokalerna (trapphus, tvättstugor, mm.).


Bostadsrättshavaren har ansvar för det inre underhållet i sin lägenhet (byte av spis, kylskåp eller renovering av golv, väggar och innertak mm.). I stadgarna framgår tydligt att bostadsrättshavarens underhållsskyldighet inkluderar reparationer av sådant som gått sönder.


Mer detaljer om vad som är bostadsrättshavarens respektive föreningens underhållsansvar finns i HSB:s folder "Vem ska underhålla bosstadsrätten" och i stadgarna. Ni kan även läsa mer på HSB:s hemsida.Stämma (årsmöte)

Varje år hålls den ordinarie föreningsstämman. Vid stämman informerar styrelsen om det gångna året och lämnar en förvaltningsberättelse samt ett bokslut. Man väljer även styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande år. På stämman kan medlemmar få en överblick på föreningen och lämna synpunkter. Vill man ta upp ett speciellt ärende under stämman ska detta anmälas till styrelsen med en skriftlig motion senast den 31/1.


Enbart medlemmar som betalat sina månadsavgifter har rösträtt på stämman. Även om man har flera bostadsrätter eller samäger en bostadsrätt tillsammans med någon annan, så har man enbart en röst. Kan man inte närvara på stämman kan man låta ett ombud närvara och rösta i ditt ställe. Som ombud kan du välja din make, registrerad partner, sambo, ett syskon, en förälder eller ett barn. En annan medlem i föreningen, t. ex. din granne, kan också vara ombud för dig. Man kan bara vara ombud för en person. På stämman ska ombudet visa upp en fullmakt som är daterad, högst ett år gammal och undertecknad av båda parterna.Extrastämma

En extrastämma kan hållas när styrelsen anser att det finns skäl till det eller då det skriftligen begärs av en revisor eller 10% av samtliga röstberättigade. På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.Engagera dig!

För att föreningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att medlemmarna engagerar sig i föreningens verksamhet. Det finns många sätt att engagera sig:


- Kontakta styrelsen om det är någon fråga som du vill att styrelsen ska behandla på ett styrelsemöte.

- Kom till årsmötet.

- Skriv en eller flera motioner till årsmötet.

- Ställ upp för val till någon post i styrelsen, som revisor eller ledamot i valberedningen